.

AKTS

Meslek Yüksekokulumuz akademik birimlerinde yürütülen önlisans programlarının eğitim ve öğretim amaçları ve program çıktıları “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” içerisinde değerlendirilmekte ve ayrıca alana özgü yeterlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. Eğitim öğretim programları, “Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi” kapsamında geliştirilmiş olan TYYÇ ile belirlenen hedeflere göre yapılmaktadır. Örneğin; ders kredileri, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi'nde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınarak kredilendirilmekte ve eğitim öğretim programları, dönem başına 30 AKTS olarak uygulanmaktadır. Önlisans programlarının bulunduğu akademik birimler hakkında detaylı bilgiye https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ adresinden ulaşılmaktadır.  Programların TYYÇ ilişkisine https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci iş yüküne dayalı tasarım, YÖKAK ve AKTS dikkate alınarak belirlenmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda AKTS hesaplanmasında, 30 AKTS 1 yarıyıllık iş yüküne, 60 AKTS 1 yıllık iş yüküne, 1 AKTS = 25–30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Programların eğitim amaçları ve program çıktıları öğrenim sürecinde öğrencinin program çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde sunmak üzere planlanmaktadır. Öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı derslik içi ve derslik dışı çalışmalar ve sınavlar dikkate alınmaktadır. İş yükü üzerinden belirlenen AKTS’ler kamuoyuna açık olarak üniversitemiz resmi web sayfasında yer alan “AKTS Bilgi Paketi” adı altında, https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ adresinde Meslek Yüksekokulumuz akademik birimlerine ait alt başlıklarda duyurulmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz tüm akademik birimlerinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları devam etmektedir (https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/).

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları