.

Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri

HTMYO Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
(1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Birim Kalite Komisyonu Birim Kalite Sorumlusunun başkanlığında ve çağrısı üzerine her akademik yılda en az iki kez toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri komisyon başkanı tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur. 
c) Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
HTMYO Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
(1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Birim Kalite Komisyonu Birim Kalite Sorumlusunun başkanlığında ve çağrısı üzerine her akademik yılda en az iki kez toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri komisyon başkanı tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
c) Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
HTMYO Birim Kalite Komisyonunun Görevleri
(1) Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve ilgili birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
b) Birim iş süreçlerini hazırlamak, değerlendirmek ve gerekli hallerde revize etmek,
c) Birim genelinde iç kontrole ilişkin süreçleri yürütmek ve izlemek,
ç) Birim Kalite Komisyonu kararlarının ilgili birim genelinde uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
d) Birim İç Değerlendirme Raporunu ve diğer bilgileri hazırlamak ve istenilen zamanda Kalite Koordinatörlüğüne sunmak,
e) Bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak ve her türlü desteği vermek,
f) Üniversite iç ve dış değerlendirme sonucunda düzenlenen raporun sonuç, değerlendirme ve önerileri doğrultusunda birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
g) Kalite Koordinatörlüğü veya birim yönetimi tarafından kalite ile ilgili belirlenen diğer çalışmaları yürütmektir.

Kalite

 • Hakkımızda
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Organizasyon Şeması
 • Hedefler - Değerler
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar ↓
 • Birim Kalite Komisyonu ↓
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Birim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi ↓
 • Hedef Kartları
 • GZFT Analizi
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Planlar ve Raporlar
 • İşbirliği Protokolleri
 • Birim İçi Faaliyetler ↓
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Birim Performans Karne Göstergesi
 • Diğer Formlar
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi
 • Öğrenci Kalite Kurulu Toplantı Tutanakları